แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติศาสตร์ ความประพฤติฯ-คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา