ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติศาสตร์ ความประพฤติฯ-คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ