ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผน KM รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพรุ่นที่ 2” ให้กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร สมรรถนะและ IDP เพื่อให้ผู้เข้าอบรมริเริ่มนำ KM ไปพัฒนางานองค์กรได้จริง โดยมีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้ารับการอบรมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ทั้ง สภากาชาดไทย สถาบันโรคทรวงอก วิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุขกาญจนาภิเศก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ม.มหิดล ม.จุฬาลงกรณ์ ม.เชียงใหม่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.นวมินทราธิราช มรภ.ภูเก็ต มรภ.กำแพงเพชร มรท.รัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 45 คน

โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม และ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล และ อ.สุมาลี ฉายปัญญา เป็นวิทยากร การอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามพันธกิจการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต