ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

สวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 มกราคม - 5 เมษายน 2561
ร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา