นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 โดยรายละเอียดการประชุม เป็นการแจ้งกิจกรรมการดำเนินงานที่จะจัดขึ้น รายงานและติดตามการดำเนินงานของของส่วนงานต่างๆ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 เวลา 13.30-16.00 น. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
หน่วยงานยานพาหนะ มสด. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล