คณะทำงานกิจกรรมที่ 5 สร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง (high value added) เพื่อสร้างตลาดสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง (high value added) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย อาจารย์กนกศักดิ์  เอื้ออิสระวิมล อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์นวลรัตน์ วัฒนา อาจารย์กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ และอาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา เรื่อง “กำหนดทิศทางพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Food Tourism Innopolis” โดยได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากส่วนราชการต่างๆ หอหารค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เครือข่ายสมาชิกและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ณ โรงแรมนิภาการ์เดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

มสด.  จัดโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญบุคลากร สู่การสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560