ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน  ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจำวัน  นำไปสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ ซึ่งในกิจกรรมจะมีการทำน้ำยาล้างขวดนม ของเล่นพลาสติกและของเล่นผ้า และการทำสบู่ก้อนสครับ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.วันดี สิริธนาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำไปถ่ายทอด มีการพัฒนาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.มสด.) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 27 ธันวาคม 2560 ณ  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(22)/2561
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง