รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(22)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 14(20)/2560 เรื่องสรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 3 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่13(58)/2560
มสด.  จัดโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญบุคลากร สู่การสร้างอาชีพเพื่อชุมชน