http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/holder/victor_interdood_supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ ศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๘ เดือน