กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และการหาค่า Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ”

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงาน สำนักบริหารกลยุทธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอความร่วมมืออาจารย์และบุคลากร มสด.ตอบแบบสํารวจความสุข