รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดปราจีนบุรี