รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 “ เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2561 และ ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

      สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 นับเป็นการจัดงานวันครูปีที่ 1 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน กำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครูว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” กิจกรรมเด่นในปี 2561 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลักเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบคำขวัญวันครู แก่คุณครูทุกท่านว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” รวมทั้งได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 เพื่อส่งกำลังใจให้ครูทุกคนทั่วประเทศที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศกายใจอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิต  การทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน      ร่วมรับฟังสารนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม ที่จะถึงนี้ โดยพร้อมเพรียงกันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  วันที่  11  มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561