นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(37)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินัจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2561

การประชุมทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) สำนักกิจการพิเศษ
ประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต