สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) สำนักกิจการพิเศษ โดยมี ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับเพิ่ม/ลด ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย (SDU QA) ณ ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 1/ 2561   
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 7(37)/2561