ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม KM 1208/1 ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังรายงานความกว้าหน้าผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างพร้อมเพียงกัน 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
การประชุมทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) สำนักกิจการพิเศษ