ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี  ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิต จิตสาธารณะ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง บ้านราชาวดีหญิง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 มกราคม  2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1