ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(18)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานความคืบหน้า โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561