http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid01612.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนามัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ