http://www.supply.dusit.ac.th/supply_eprocurement/standard_price61/stdp_buysupply7items_nakornayok.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา "ธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นอย่างไร ให้รวยและปัง"
ประกาศราคากลาง เรื่อง ทำป้ายพร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์