ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.