สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสู ตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรื อน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 21 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น.