สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น.