สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น.