ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1(7)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องบัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรื่องรายงานความพฤติของนักศึกษาที่ขออนุมัตสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริการ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)