ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระเรื่องการประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่องการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ.2561 เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)