ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ กฎหมายและการเมืองในยุคดิจิทัล:โอกาส ความท้าทายและการปรับตัว
ตารางกิจกรรมโครงการ Researcher Club ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561