ตารางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมทำอาหาร Junior Cooking Class เมษายน - พฤษภาคม 2561