นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบที่1 ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการเชิญตัวแทนบุคลากรมาให้ข้อมูลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น,เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน, และลิฟต์โดยสาร) จำนวน ๓ รายการ
การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 2(22)/2561