สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 24 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ.(พบกับบูธ ม.สวนดุสิตได้ที่บูธ S6)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการโครงการพัฒนาเกษตรแปลใหญ่