การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้อัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย
สถาบันภาษา เปิดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC