การพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้อัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย

โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยด้าน “การพยาบาลและสุขภาวะ”
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ