รับสมัคร นศ.ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 หลักสูตรการประถมศึกษา
โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพแท็กซี่ เพื่อพัฒนาผู้ขับรถแท็กซี่ ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล