การสร้างสรรค์งานวิจัยจากนวัตกรรม จากความต้องการของอุตสาหกรรม
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยด้าน “การพยาบาลและสุขภาวะ”