นายศิริ วัฒนาพร หัวหน้าแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องธรรมเนียมวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จำนวน 74 คน เพื่อให้รู้จักการเข้าสู่สังคม และมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก รวมถึงการใช้เครื่องมือ ภาชนะต่างๆ บนโต๊ะอาหารได้ถูกต้อง และพัฒนาบุคลิกภาพ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัล โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐