รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” โดยมีวาระสำคัญดังนี้ กำหนดการดำเนินงานในโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังเสนอแนะและคำถามเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ภาพข่าว:พศิน)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กองทุนส่งเสริมในระบบ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560