สื่อการเรียนรู้ทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศญี่ปุ่น
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยด้าน “การพยาบาลและสุขภาวะ”