ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ In-house training หลักสูตร “การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 20 คน โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกาเซโบ รีสอร์ท พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามพันธกิจการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test)
ประชุมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”