สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น.   

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กองทุนส่งเสริมในระบบ