ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการยื่นขอเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดโครงการเรียนรู้ ”เรื่อง หมู หมู”
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test)