งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ในงาน เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดโครงการเรียนรู้ ”เรื่อง หมู หมู”