วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้ออกแนะแนวทางการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางโดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้แนะนำข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561