โครงการอบรมทำอาหาร Junior Cooking Class เมษายน - พฤษภาคม 2561
สื่อการเรียนรู้ทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศญี่ปุ่น