สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 54 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. และ 10.30 – 12.00 น. 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม ครัว มสด.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสวมชุดไทยย้อนยุค ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว ”