คุณศักดา บุญประเสริฐ หัวหน้าแผนกบุคคล โครงการอาหารกลางวัน1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ต้อนรับคณะดูงานจาก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ดูในส่วนของระบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการในตลาดสด เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย ของครัวสวนดุสิต อาคาร12 และอาคาร 11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด.ศูนย์ฯลำปางจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาโภชนศาสตร์และสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง รุ่น 40
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)