สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักฯ บุคลากรในสังกัดร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูลที่สำคัญให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 – 2563 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม และผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา) 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด.ศูนย์ฯลำปางจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาโภชนศาสตร์และสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง รุ่น 40