สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น.   

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต