สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 21 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)