ซ้อมใหญ่ (สวมชุดครุย) บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(11)/2561