โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา
ศาสตร์พลังตัวเลข ตอน เบอร์แห่งความรัก