ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรม อาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จ้างทำครุภัณฑ์เครื่อง ครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร จำนวน ๑ งาน
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา พร้อมการบริหารสัญญา กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการแก้ไขข้อมูลในระบบ (ถอยขั้นตอน)”